• فارسی
  • English

توضیحات لمس لبنان

حساب لمسی خود را در هر زمان و هر مکان مدیریت کنید. با استفاده از این برنامه لمسی نوآورانه، خدمات خود را مدیریت کنید، پیامک رایگان ارسال کنید، خط خود را دوباره شارژ کنید، صورتحساب خود را مشاهده کنید، اعتبار خود را انتقال دهید، به کمک و سایر موارد با لمس یک دکمه دسترسی پیدا کنید.

The description of touch Lebanon

Manage your touch account anytime anywhere!

With this innovative touch application, manage your services, send FREE SMS, recharge your line, view your bill, transfer credit, get help and more, all at a touch of a button.

touch is the leading mobile operator in Lebanon with over 2 million customers. It is managed by Zain Telecom since 2004 and owned by the Republic of Lebanon.