• فارسی
  • English

توضیحات سرویس فشار سامسونگ

بعد از بارگیری سرویس فشار سامسونگ، می توانید نصب برنامه را در تنظیمات مدیر برنامه بررسی کنید.
سرویس فشار سامسونگ سرویس اعلان را فقط برای خدمات سامسونگ (برنامه های سامسونگ، سامسونگ پیوند، کیف پول سامسونگ، پرداخت سامسونگ و غیره) در دستگاه های سامسونگ ارائه می دهد.

اگر سرویس فشار سامسونگ را حذف کنید، ممکن است پیام های اعلان جدید دریافت نکنید.

سرویس فشار سامسونگ خدمات زیر را ارائه می دهد.
  • پیام جدید در پنجره پاپ آپ نمایش داده می شود
  • یک نشان را در نماد برنامه برای پیام جدید نمایش دهید
  • نمایش پیام جدید در نوار اطلاع رسانی
  • از خدمات اطلاع رسانی سریع و دقیق با سرویس سامسونگ لذت ببرید
تغییرات نسخه 3.4.13.2:
افزایش ثبات عملکردی

The description of Samsung Push Service

You can check the installation of the app in 'Settings > Application manager' after downloading the Samsung push service.
The Samsung push service provides the notification service only for Samsung services (Samsung Apps, Samsung Link, Samsung Wallet, Samsung Pay, etc.) on Samsung devices.

If you delete the Samsung push service, you may not receive the new notification messages.

The Samsung push service provides the below services.
- New message is displayed in the pop-up window
- Display a badge on the application icon for a new message
- Display new message on the notification bar

Enjoy the fast and precise notification service with the Samsung push service.


* Notice of Permissions
The following permissions are required for the app service. For optional permissions, the default functionality of the service is turned on, but not allowed.

[Required permissions]
: Only required in Android L OS and below
- Telephone : Required for device identification when service subscribing

[Optional permissions]
- Storage : Required for sharing log file to E-mail app when user applying VOC


* Open Source License
Copyright (C) The Android Open Source Project
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

نرم افزار ارتباطی جدید بیشتر»